Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej RODO),

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Jawna GROSS WAZIA z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90 d.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z IOD jest możliwy poprzez adres e-mail; iod@grosswazia.pl

oraz w formie pisemnej na adres Administratora: Łódź 91-341, ul. Pojezierska 90 d

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji i rozliczenia umów z Administratorem oraz realizacji przepisów prawa.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

  • obowiązki prawne ciążące na Administratorze,

  • zgoda osoby, której dane dotyczą,

  • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

5. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo do:

- dostępu do danych osobowych,

- sprostowania danych osobowych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- przenoszenia danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przepisy prawa Unii Europejskiej lub przepisy prawa krajowego, któremu podlega Administrator, mogą ograniczać zakres praw wymienionych powyżej.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.